Placeholder

انکودر SEW

در برخی از صنایع با توجه به نوع فعالیت و حساس بودن آن ، میزان دور و سرعت گشتاور در دستگاه بسیار ... ادامه مطلب